Click here to Stop

เข้าสู่หน้าหลัก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เป็นองค์กรที่ชันสูตรโรคสัตว์อย่างมีมาตรฐาน เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว