ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทุ่งกองทราย ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ และเริ่มทำการปี พ.ศ. 2521 โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนโคลัมโบ  ในโครงการปรับปรุงสุขภาพสัตว์ เป็นเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2521-2527 และ พ.ศ. 2530-2532) มูลค่าความช่วยเหลือ 35 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิมว่า “ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้” โดยได้ดำเนินการในงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ชันสูตรโรคสัตว์อย่างมีมาตรฐาน เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว

พันธกิจ

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

- วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทั่วไป โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

- ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

- เป็นศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์

- ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์

- ปฏิบัติงานร่วม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย