แผนและผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ (2-2564)

รอบที่ 2/2564

          -   แผนการพัฒนาบุคลากร

          -   ผลการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

          ขั้นตอนที่ 1. การวางแผน

          ขั้นตอนที่ 2. การดำเนินงาน

          ขั้นตอนที่ 3. การประเมินผล

          ขั้นตอนที่ 4. การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์